Sekretariat: (74) 8371481

Statut

 

STATUT GIMNAZJUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W PIŁAWIE GÓRNEJ

 

 

 ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1.Publiczne Gimnazjum, zwane dalej Gimnazjum, nosi nazwę Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej.

2.Organem prowadzącym Gimnazjum jest gmina Piława Górna.

3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

4.Siedzibą Gimnazjum jest budynek przy ul. Wiejskiej 2 w Piławie Górnej.

5.Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświat (Dz. U. Z 1996 r.  Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

6.Gimnazjum posiada własny sztandar.

Awers sztandaru: na czerwonym tle usytuowany jest symbol Związku Sybiraków, tj. orzeł w koronie rozrywający łańcuchy będące symbolem zniewolenia. Symbol znajduje się wewnątrz wyszytej srebrnymi literami nazwy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej.

Rewers sztandaru: na zielonym tle znajduje się herb Piławy Górnej składający się z trzech części ułożonych w roztrój: zielonej, czarnej i czerwonej. Na każdej z nich znajdują się trzy pasy koloru żółtego, ułożone skośnie. Pod herbem widnieje wyszyty srebrnymi literami napis Piława Górna 2007.

7.Czas trwania nauki w Gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w Gimnazjum jest ukończenie 6 – letniej szkoły podstawowej.

8.Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

9.W szkole wprowadza się monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku przed innymi zagrożeniami. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły, a zapis obrazu wizyjnego obejmuje 14 dni. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w Programie wychowawczym szkoły.

10.Czas rozpoczynania i kończenie zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

11.Do Gimnazjum mogą uczęszczać wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie Gimnazjum. W miarę wolnych miejsc również uczniowie spoza obwodu. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest złożenie podania o przyjęcie do szkoły oraz świadectwa ukończenia nauki w szkole podstawowej jak również zaświadczenia o wynikach sprawdzianu klas VI.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 1

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 95/1991) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie i sformułowanych w Programie Wychowawczym Gimnazjum ( załącznik) i w Programie profilaktyki ( załącznik) a w szczególności:

1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum, przygotowuje do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie poprzez:

 • atrakcyjny proces nauczania,
 • realizację programów gwarantujących skuteczność i nowoczesność w nauczaniu,
 • systematyczny kontakt z nauczycielami innych szkół.

2.Umożliwia uczniom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 • możliwość organizacji klas przysposabiających do zawodu,
 • organizowanie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów i warunków Gimnazjum poprzez:

 • zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, imprezy organizowane w terenie),
 • pełnienie dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych oraz na boisku szkolnym w czasie przerw między lekcjami,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • możliwość nauczania indywidualnego.

5.Rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

6.Kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

7.Gimnazjum zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

8.Gimnazjum rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z różnych dziedzin, organizowanych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.

9.Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców, po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego, uchwala i realizuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

10.Gimnazjum organizuje konsultacje indywidualne nauczycieli oraz może organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką.

11.Organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

12.Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przyspieszające do pracy.

13.Gimnazjum zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków,warunki do realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych (załącznik).

14. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Gimnazjum organizuje  zajęcia wychowawczo- opiekuńcze. Rodzice (prawni opiekunowie) są poinformowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych w dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 2

1.Dyrektor Gimnazjum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

2.Nauczyciele zatrudnieni są w szkole na podstawie Karty Nauczyciela.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY GIMNAZJUM ORAZ ICH ZADANIA

§ 1

Organami Gimnazjum są:

 • Dyrektor Gimnazjum,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 § 2

1.Dyrektor Gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.                     Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą,
 • organizowanie całości pracy dydaktycznej,
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu o którym mowa w art.9 ust. 1 Ustawy, przeprowadzanego w szkole,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarzanie warunków do działania w Gimnazjum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, dbanie o doskonalenie umiejętności zawodowych swych pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
  • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej oraz kierowanie jej pracami,
  • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,
  • odpowiedzialne i prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi szkoły, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Gimnazjum,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zatrudniania i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
   • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,
   • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum, 
    • dokonywanie oceny pracy nauczycieli ubiegających się o awans,
    • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
    • ustalenie dodatkowych ośmiu dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, po zasięgnięci

   opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki

   lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych uczniów oraz ich rodziców w terminie do dnia 30 września,

 • decydowanie o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych

   przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Padagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych , pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 § 3

1.Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem Gimnazjum powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jego statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.

2.Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

3.Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie planu pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów.

 4.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • projekt planu finansowego Gimnazjum,
 • organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • projekt szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników. Szkolny zestaw programów i podręczników stanowi załącznik do statutu.

5.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu – załącznik.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

8.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

9.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia Gimnazjum przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 § 4

1.Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców uczniów, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Gimnazjum, działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców (załącznik).

2.Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

3.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane na stronach Internetowych Gimnazjum.

5.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

6.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów jak również Programu Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Gimnazjum.

7.W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 § 5

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

2.Samorząd Uczniowski działa na podstawie odrębnego regulaminu.

3.Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego. 

§ 6

Organy Gimnazjum są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu Gimnazjum, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Gimnazjum.

Kwestie sporne między organami Gimnazjum rozstrzyga dyrektor.

ROZDZIAŁ 4
REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
I OPIEKUŃCZYCH GIMNAZJUM

§ 1

1.Wszyscy nauczyciele i pracownicy Gimnazjum są zobowiązani do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

2.Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum odpowiada Dyrektor           i Rada Pedagogiczna.

3.Dyrektor Gimnazjum do realizacji różnych zadań tworzy zespoły wychowawcze i przedmiotowe.

4.Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

 • wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania.
 • wybór podręczników, maksimum po trzy dla danych zajęć edukacyjnych, i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników,
 • uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,
 • korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
 • opracowanie wyników nauczania.

5.W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów.

Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:

 • opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,
 • opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów,
 • analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Gimnazjum.

6.Sprawozdania z pracy zespołów przedstawiają ich przewodniczący dwa razy do roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7.Dokumentacja zespołów przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 § 2

1.Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną (załącznik).

2.Zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów oraz wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

 § 3

1.Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

 § 4

1.W celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor Gimnazjum może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2.Dyrektor podejmuje również decyzję w sprawie nauczania indywidualnego.

Procedury postępowania w takich przypadkach określają odpowiednie rozporządzenia MEN.

 § 5

1.W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Gimnazjum zatrudnia pedagoga i psychologa.

2.Do zadań pedagoga należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną dokumentacji badań i podjętych czynności.

 § 6

1.W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, oraz dostępem do Internetu, która jest pracownią w Gimnazjum, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oraz w miarę możliwości wiedzy o mieście i regionie.

2.Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, a także inne osoby za zgodą dyrektora Gimnazjum na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki Gimnazjum.

3.Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 • korzystanie z zasobów w czytelni i wypożyczanie ich poza czytelnię,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystanie informacji z różnych źródeł ,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów ,
 • wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4.Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora Gimnazjum do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.Szczegółowe zadania biblioteki określa jej regulamin.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 § 1

1.Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

3.W Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe, których zasady działalności określają odrębne przepisy.

4.Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych ustalonych tygodniowym planem nauczania, w czasie trwania zajęć nadobowiązkowych, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Gimnazjum, uroczystości i zabaw szkolnych od momentu przybycia na zajęcia do momentu ich ukończenia.

5.Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu Gimnazjum a w okresie wiosenno-jesiennym również na terenie przed budynkiem Gimnazjum.

6. Zajęcia poza terenem szkoły mogą odbywać się tylko za zgodą Dyrektora.

7.Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

 § 2

1.Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały.

2.Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

3.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia w szkole. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy z przyczyn organizacyjnych.

4.Do zadań wychowawcy należy:

 • dbałość o właściwe wychowanie uczniów,
 • przekazywanie uczniom norm i zasad obowiązujących w szkole,
 • przestrzeganie praw uczniów,
 • wspieranie uczniów w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 • poinformowanie na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny,

  uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

 • współpraca z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.

Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów i z nauczycielami pracującymi w Gimnazjum.

ROZDZIAŁ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 § 1

1.Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.Uczniowie szkoły mają prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
 • rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,
 • informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową.

3.Uczniowie mają obowiązek:

 • regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,
 • usprawiedliwiania pisemnie nieobecności na zajęciach lekcyjnych w „zeszytach kontaktowych” w ciągu 7 dni od dnia powrotu  do szkoły (w szczególnych wypadkach wychowawca może uwzględnić nieobecność ucznia w terminie późniejszym).
 • nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień napisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych w „zeszytach kontaktowych”,
 • aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć,
 • przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,
 • kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie szkoły i poza terenem szkoły,
 • godnego reprezentowania Szkoły poza Jej murami – olimpiady, konkursy, zawody sportowe,
 • nieużywania i całkowitego wyłączania w czasie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i in. urządzeń elektronicznych,
 • zabezpieczenia przed kradzieżą własności prywatnej, zwłaszcza rzeczy drogich i wartościowych. Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie tych rzeczy na terenie szkoły,
 • noszenia stroju szkolnego według wytycznych określonych w WSO,
 • noszenia stroju „apelowego” (biała bluzka, koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica) w czasie uroczystości i akademii szkolnych,
 • noszenia obuwia zmiennego w okresie od 1 październik do 31 marca,
 • współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach szkoły.
 • sumiennego wykonywania przydzielonych mu przez nauczyciela zadań, np. dyżurów w klasie,
 • realizowania pod opieką nauczyciela projektu edukacyjnego zgodnie z Regulaminem realizowania projektu edukacyjnego.

 § 2

1.Nauczyciele mają prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,
 • wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,
 • współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika - spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotowym,
 • opracowania własnego programu nauczania,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania po akceptacji przez właściwe organa szkoły,
 • pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Gimnazjum, Rady Padagogicznej, starszych kolegów i instytucji oświatowych.

2.Nauczyciele mają obowiązek:

 • stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów, dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami,
 • jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,
 • udzielania uczniom wsparcia w jego rozwoju i indywidualnych konsultacji,
 • traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,
 • udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołów Przedmiotowych, wyborach i działaniach organów szkoły,
 • prawidłowego organizowania przebiegu  procesu dydaktycznego,
 • uczenia praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • oceniania zgodnego z obowiązującymi przepisami i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 • obniżania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono spacyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
 • indywidualizowania pracy, motywowania uczniów do udziału w konkursach i życiu kulturalnym szkoły,
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,
 • dbania o swój rozwój zawodowy,
 • przestrzegania prawa oświatowego, przepisów bhp, wszystkich regulaminów obowiązujących w Gimnazjum oraz zarządzeń Dyrektora Gimnazjum,
 • przestrzegania tajemnicy służbowej,
 • dbania o powierzony im sprzęt i pomoce,
 • przygotowania i przeprowadzenia projektu edukacyjnego zgodnie z przyjętym regulaminem.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela oraz inne przepisy prawa oświatowego.

 § 3

1.Rodzice mają prawo do:

 • uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,
 • rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,
 • wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,
 • partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły,
 • zapoznania się z obowiązującym w Gimnazjum prawem wewnętrznym.

2.Rodzice mają obowiązek:

 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
 • poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
 • dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w „zeszytach kontaktowych” w ciągu 7 dni od dnia powrotu dziecka do szkoły,
 • współpracować ze szkołą w sprawach dotyczących dziecka (uczestnictwo w zebraniach klasowych, dniach otwartych szkoły, spotkaniach indywidualnych z pedagogiem, psychologiem, dyrektorem, wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów jak również pielęgniarką szkolną, jeżeli będzie taka konieczność),
 • angażowania się, jako partnerzy w działania Gimnazjum, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w organach szkoły,
 • informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

 § 4

1.W Gimnazjum obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2.Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 • ustna pochwała wychowawcy klasy,
 • ustna pochwała Dyrektora,
 • list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,
 • list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,
 • nagroda pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców dla ucznia, który osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole i wzorową ocenę z zachowania,
  • dyplom pochwalny dla ucznia,
  • nagroda rzeczowa lub pieniężna,
  • wytypowanie ucznia do Nagrody Burmistrza.

3.Wobec uczniów, nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

 • ustne upomnienie wychowawcy klasy,
 • ustne upomnienie Dyrektora,
 • pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia,
 • pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,
 • przeniesienie do równoległej klasy,
 • nagana dla ucznia (pisemna, ustna),
 • zakaz reprezentowania Gimnazjum na imprezach, konkursach i zawodach szkolnych i międzyszkolnych,
 • zakaz udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych przez trzy miesiące,
 • wykonanie wyznaczonej przez dyrektora pracy społecznej na rzecz Gimnazjum,
 • obniżenie oceny z zachowania,
 • przeniesienie ucznia do innej klasy,
 • skreślenie z listy uczniów szkoły – wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Regulaminu szkoły oraz nieprzestrzeganie i nie respektowanie WSO następującymi karami:

 • rozmowa wychowawcy z uczniem - wpis do dziennika.
 • rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia – zapis w dzienniku lekcyjnym.
 • rozmowa rodziców ucznia z dyrektorem – wpis do dziennika.
 • obniżenie oceny z zachowania.

5.Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

6.Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości, lub w części wyrządzonej szkody.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

7.Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu, poprzez Samorząd Uczniowski, do dyrektora, którego decyzja jest ostateczna.

 § 5

1.Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje, do kuratora oświaty, Dyrektor na postawie uchwały Rady Pedagogicznej.

2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

 • picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
 • posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
 • stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
 • stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY KOŃCOWE

 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 Skróty:

WSO - wewnątrzszkolny system oceniania

 Załączniki:

 • Regulamin biblioteki
 • Program Profilaktyki
 • Program Wychowawczy
 • WSO
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Szkolny zestaw programów i podręczników
 • Regulamin realizowania projektu edukacyjnego

 

 

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

zmiany wprowadzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 1. W rozdziale 3 – Organy Gimnazjum oraz ich zadania

 

a)      zmienia się treść §2 pkt 1- Do zadań dyrektora należy w szczególności – przez dodanie:

 • organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w porozumieniu z radą pedagogiczną i pedagogiem szkolnym,
 • wyznaczenie osoby koordynującej pracę Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

 1. Dotychczasowy Rozdział 7 – Przepisy końcowe w całości staje się Rozdziałem 8 – treść rozdziału bez zmian.

 

 1. Rozdział 7 otrzymuje brzmienie – Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

§ 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 2.  1. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych uczniów, wynikających z:

a)      wybitnych uzdolnień;

b)      niepełnosprawności;

c)      niedostosowania społecznego;

d)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

e)      specyficznych trudności w uczeniu się;

f)       zaburzeń komunikacji językowej;

g)      choroby przewlekłej;

h)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)        rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

j)        zaniedbań środowiskowych;

k)      trudności adaptacyjnych;

l)        odmienności kulturowej.

 

§ 3.  1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

a)      rodzicami uczniów;

b)      psychologiem;

c)      pedagogiem;

d)     poradniami psychologiczno- pedagogicznymi;

e)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

      § 4.  1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a)      rodziców;

b)      ucznia;

c)      nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

d)     specjalisty;

e)      poradni psychologiczno- pedagogicznej;

f)       asystenta edukacji romskiej.

 

§ 5. 1. W zależności od potrzeb i możliwości Gimnazjum może, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa, organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów w formie:

a)      zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

b)      porad i konsultacji;

c)      zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)     zajęć psychoedukacyjnych;

e)      zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

      § 6. 1. Gimnazjum zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno- pedagogicznych;

b)      realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy;

c)      pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

d)     konsultacje dla uczniów.

 1. 2.      Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. 3.      W zależności od potrzeb i możliwości Gimnazjum organizuje zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w formie kół zainteresowań.

 

      § 7. 1. Planowanie i koordynowanie działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy

                 psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem Zespołu ds. Pomocy

                 Psychologiczno - Pedagogicznej składającego się z nauczycieli, wychowawców

                 oraz specjalistów (pedagoga, psychologa).

            2.  Zasady pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej określa

                osobny regulamin.

 

      § 8.   1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa.

               2. System doradztwa ma na celu wspomaganie ucznia w trafnym wyborze

                   dalszej drogi kształcenia i ukierunkować prozawodowo.

               3.Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:

a)      zajęcia z wychowawcą klasy;

b)      zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego, szkolnego doradcę zawodowego;

c)      realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie;

d)     udzielanie porad przez pedagoga i doradcę szkolnego  uczniom, rodzicom i opiekunom.